Adigi_HR Phụ trách nhân sự

1. Mô tả công việc  Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp …